Ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου η επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών – Αναλυτικά το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, η οποία ξεκινάει την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου και αφορά ιατρούς ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αναλυτικά το ΦΕΚ

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 551
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος και β) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
  λες διατάξεις» (Α’ 47).
 2. Την υπ’ αρ. 79521/21.12.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, μετά του υπ’ αρ. 66107/15.12.2021 εγγράφου και του από 17.12.2021 συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εγγράφου (μηνύματος) της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του υπ’ αρ. 53463/15.12.2021 εγγράφου της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και των υπό στοιχεία ΕΜΠ820/15.12.2021 και ΕΜΠ825/17.12.2021 εγγράφων της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και του υπό στοιχεία οικ.78939/20.12.2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. Την υπό στοιχεία Υ 1/5.1.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 8).
 4. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
 5. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 80592/23.12.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης, προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης λόγω επίταξης των υπηρεσιών των ιατρών που αναφέρονται στην παρούσα. Το συνολικό ύψος της εν λόγω δαπάνης θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών που θα απασχοληθούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω της επίταξης) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
  σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.
 6. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19 στην εδαφική περιοχή της 3ης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η συνεχής διάδοση νέων μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού COVID-19 και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

 1. Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 12ης.1.2022 και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός τις υπηρεσίες αφενός μη επιταχθέντων έως σήμερα ιατρών, που διατηρούν ενεργείς συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αφετέρου μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
 2. Η έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει από τις οικείες αστυνομικές αρχές και η επίδοση αυτών από όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
 3. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων επιτάσσονται, όπως εμφανισθούν την ογδόη (8η) πρωινή της επόμενης ημέρας της προς αυτούς επίδοσης του φύλλου επίταξης στον τόπο, που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτή του Επιμελητή Β’.
 4. Ο καθένας από τους ανωτέρω ιατρούς, εντός του χρονικού διαστήματος της επίταξης των υπηρεσιών τους σύμφωνα με την παρ. 1, θα απασχοληθεί στο νοσοκομείο, στο οποίο καλείται να εμφανισθεί, δεκαπέντε (15) ημέρες, κατά τις οποίες υποχρεούται να τηρεί το ωράριο, το καθηκοντολόγιο, καθώς και να συμμετέχει στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής στην οποία εντάσσεται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.